Muzeum Šumavy

Muzeum je dokladem minulosti kraje. Je jeho matrikou, památníkem, přetrvávající existencí již neexistujících dob a lidí, kteří jí dali tehdejší současnost. Muzeum je kronikou osudů, archivem dovednosti a talentů.

Muzeum Šumavy Sušice, s pobočkami v Kašperských Horách a Železné Rudě je o to vyhledávanější, oč minulost Šumavy byla pohnutější, život tvrdší a snad proto ryze opravdový. Je vyhledávanější proto, že dlouhou dobu byla tabuizována některá témata a jiná přikrášlována, řada míst byla nepřístupných veřejnosti a mnoho lidských domovů se proměnilo jen v pár omšelých kamenů porostlých maliním. Díky lidem, kteří sbírkovou činností se zasloužili o dnešní podobu Muzea Šumavy!

Muzeum Šumavy v Sušici Muzeum Šumavy v Sušici

Muzeum Šumavy  v Kašperských Horách Muzeum Šumavy v Kašperských Horách

Muzeum Šumavy v Železné Rudě Muzeum Šumavy v Železné Rudě

Tato rubrika je věnována Muzeu Šumavy Sušice, se kterým má Šumavská renesance o.s. uzavřenou Smlouvu o partnerství a spolupráci a bude svou „vlastní sbírkovou činnost“ směrovat k přinášení informací, které ještě nejsou příliš známé. Především je třeba upozornit na kvalitní domovské stránky Muzea Šumavy, střízlivého designu a o to koncentrovanějšího kvalitního obsahu.

Šumavská renesance o.s. I.S.

O vzniku muzea v Sušici


Sušické městské muzeum bylo prvním svého druhu v Jihozápadních Čechách. V Klatovech a dalších městech byla založena později.

Myšlenka zřídit v Sušici městské muzeum se zrodila díky iniciativě učitele Josefa Holíka, v roce 1879. Pan učitel sledoval, jak cenné památky mizí v zahraničí a nesl to velmi těžce. Spřízněnou duši obdobných náhledů nachází v tehdejším starostovi J. Karlovi, v místních novinách „Posel ze Sušice“ apelují na sušickou veřejnost aby myšlenku podpořila.
Sušický okres měl významná archeologická naleziště, řadu významných kulturních památek, bohatou minulost na manufakturní výrobny. V únoru 1880 Holík rozšiřuje myšlenku na zřízení Šumavského muzea v Sušici. V té době se začínají shromažďovat první sbírkové předměty, převážně mince.
1.dubna 1880 se městská rada usnáší věnovat vznikajícímu muzeu místnost a dvě skříně.
Obecní zastupitelstvo zvolilo první kuratorium muzea 31.října 1885. V roce 1897 má již muzeum 285 předmětů přírodovědných, 1758 historických, 74 z dějin umění, 180 uměleckoprůmyslových, 78 národopisných a získává nové, prostornější prostory v druhém patře radnice, v bývalých vězeňských separacích.
Po I.světové válce bylo zvoleno již šesté kuratorium, sbírka se rozrůstá, výstavní prostory se stávají krajně nevyhovujícími. Nevyhnutelně se stává potřebným pro muzejní činnost vlastní samostatné budovy. Postupně jsou zvažovány různé varianty a jak už to bývá, vždy je upřednostněn zájem ekonomicky přínosný, před kulturním.
V roce 1931 je k muzeu přičleněno okresní zemědělské oddělení jako odbor Čsl.muzea ústavu pro studium a povznesení venkova a konečně získává muzeum svou vlastní budovu, směnou staré děkanské budovy za budovou novou.
Tak se muzeum po mnoha peripetiích dostává do prostředí, které odpovídá náplni jeho činnosti – do středověkého paláce z 15.století, se zachovalým čelním portálem a citlivě udržovanou původní dispozicí vnitřních prostor. Stavební úpravy pro výstavní prostory muzea v mnoha směrech naopak vracely budově původní atmosféru a odkryly odbouráním některých příček a hospodářských přístavků, strohou eleganci obydlí patricijského rodu.
A takto známe Muzeum Šumavy v Sušici i dnes.

LOGO

Muzeum Šumavy Sušice
Nám.Svobody 40
342 01 Sušice

IČO: 075 116
Tel.: +420 376 528 850
Fax.: +420 376 528 850
www.muzeum.sumava.net