Šumava a její živočišné speciality

Šumava, stejně jako mnohá chráněná území, bývá často více oceňována návštěvníky, než domorodci. Je to pochopitelné. Čím dále žijete od chráněného území, tím více vidíte jeho odlišnost od běžné, člověkem užívané krajiny, čím se díváte z větší dálky, tím je odlišnost prostředí atraktivnější a více patrná.

boubín Místní znalec zná oproti návštěvníkovi ovšem více detailů a má větší povědomost o skutečném životě a vztazích v oblasti, kterou zná.
Proto je na mnoho věcí, které jsou pro návštěvníka výjimečné, zvyklý natolik, že mu připadají běžné a v podstatě nezajímavé.
Setkávám se s tímto jevem tak dlouho, jak dlouho pracuji v ochraně přírody. Proto chápu, že hajný z Modravy je tak zvyklý na přítomnost tetřeva, že se mu zdá, že je všudypřítomným tvorem, který v podstatě nezasluhuje větší ochrany, nebo obyvatelé Špičáku se podivují nad tím, že ochránci přírody chrání nějaké prstnatce, které přece na Špičáku rostou v každé škarpě a na každé louce.

tetřev Rád bych tedy krátce vyzdvihl výjimečnosti Šumavy v živočišné říši, a to zejména ve vztahu k ostatní krajině Střední Evropy, aby bylo zřejmé, že je prostě výjimečná.
Začněme tetřevem. Na Šumavě žije 90% tetřeví populace České republiky. Tím je nepochybně výjimečná. I tento významný podíl ale neznamená nijak rozsáhlou populaci.
Řekněme, že na Šumavě žije 200 -300 tetřevů ( a to je zřejmě nadsazené číslo, realita se pravděpodobně blíží spíše polovině této hodnoty). Někdo se pohoršuje, že kvůli tetřevům nemůže v některých místech do lesa.

perlorodka A podivuje se, že mají být jeho práva na svobodný pohyb omezena kvůli několika ptákům. Pak se nabízí jednoduché srovnání. Tetřevů v Čechách nežije více jak čtyři sta, a lidí skoro deset miliónů. I na Šumavě bydlí plných 23 tisíc obyvatel a kolem miliónu ji každoročně navštíví. A proti tomu stojí maximálně 300 tetřevů. Není to přece jen nepoměr?
Trochu jiná je situace s perlorodkou říční. I její šumavská populace je v rámci našeho státu největší, a zřejmě jediná je natolik velká, že ji lze považovat za stabilní. Ačkoli její početnost se pohybuje v tisících jedincích, vyskytuje se jen v povodí jediného toku - Blanice. V ostatních šumavských řekách v průběhu 20. století vymřela. Jak málo asi stačí, abychom ztratili i tento poslední zbytek? Stačí opravdu málo: více dusíku, více vápníku, dlouhodobé zakalení vody....

los Vzpomněl jsem tetřeva a jeho relativně malou, a přece významnou populaci. Jsou však ještě menší. Znovuvysazená skupina rysa, mezi myslivci poměrně neoblíbeného, rozhodně na Šumavě nepřesahuje 50 jedinců. A stádo losa evropského na lipenském pravobřeží je ještě menší. Snad kolem 15 zvířat. Stejně velká skupina žije ještě na Třeboňsku. A to jsou prakticky všichni losi v Čechách. Ještě méně tu najdete strakapoudů bělohřbetých vázaných na smíšené pralesy na Boubínsku, jejichž nejbližší větší populace se vyskytuje až v Karpatech, a pokud jde o sokola stěhovavého, nenajdete na Šumavě pravděpodbně více jak dva páry...
Mezi výjimečné druhy patří i živočichové mnohem méně nápadní a pro většinu z nás nepoznatelní. Ve stěně Černého jezera přežívá střevlíček Oreonebria castanea, pavouk Pholcomma gibbum žije na Šumavě pravděpodobně také jen na Jezerní hoře.

 pholcomma gibbum

pardosa Mnohé druhy pavouků jsou v Čechách známy jen ze šumavských vrchovišť (např. Clubiona norvegica nebo Pardosa hyperborea), plž Vitrea diaphana byl zjištěn na Šumavě jen v Městišťských roklích, přitom historicky byl uváděn v Lukenském pralese na Boubíně v roce 1910.

I pro ochránce přírody bylo překvapením nález poměrně silné populace (několika set jedinců) mlže velevruba malířského v Lipně na obnažených písečných lavicích v suchém roce 2003.
V tomto výčtu lze ještě dále pokračovat. Čím více výjimečných druhů budu jmenovat, tím více budu používat odborné názvy, neboť řada z nich ani český název nemá. Ale to by byl nezáživný text. Nicméně pro každého zájemce o tento výčet jsou na Správě NP a CHKO Šumava otevřené dveře. Všichni se rádi podělíme o důkazy o tom, že Šumava je opravdu výjimečná.


Mgr.Pavel Hubený
Vedoucí CHKO Šumava
Sušice

Iva Sedlářová